TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Değişiklikler

27/11/2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’in 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “veya ustalık belgesi” ve “veya uluslararası kabul gören sertifika ile sertifikanın uluslararası geçerliliğini kanıtlayan belge” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Gastronomi veya aşçılık alanında; mesleki yeterlilik belgesi ya da ulusal veya uluslararası örgün eğitim kurumlarınca verilmiş diploma.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/10/2023” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Daha önce belgelendirilen tesislerGEÇİCİ MADDE 4- (1) Tesislerde yangın önlemlerinin yeterli olduğuna dair ilgili kurumdan uygunluk yazısının Bakanlığa ibrazına ilişkin Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanması kapsamında; tesislere düzenlenmiş yangın önlemlerine ilişkin itfaiye uygunluk yazıları/raporlarının veya işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının gönderilmesi durumunda bu belgeler kabul edilir. Bu durumda, itfaiye uygunluk yazıları/raporlarının bir örneği bu belgelerde belirtilen niteliklerin takibi için düzenleyen kurumlara gönderilir.”