TURİZMİDE İŞLER DEĞİŞTİ: HER TESİS BAKANLIK BELGELİ OLACAK

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Verilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Turizm hizmet birlikleri kurulacak


Kanuna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde, özel sektör katılımıyla turizm hizmetleri yönetim birlikleri” kurulacak. Turizm hizmetleri yönetim birlikleri kurulmasında Bakanlık yetkili olacak.

Yetki Cumhurbaşkanında


Turizm merkezleri, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri dışında kalmakla birlikte bu bölgelerin niteliğini taşıyan, turizm hareketleri ve faaliyetleri açısından öncelikle geliştirilmesinde kamu yararı bulunan orman vasıflı olanlar dahil, Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde yeri, mevkisi ve sınırları, Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan edilen alanları tanımlayacak.

Turizm potansiyeli dikkate alınacak


Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin tespitine ilişkin yeni kriterler getirilecek. Buna göre ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyokültürel turizm değerleri ile turizm potansiyeli dikkate alınacak.

İstisna, muafiyet ve teşvik hükümleri


Cumhurbaşkanınca kabul edilen yatırımlarda, devlet yardımları hakkında kararda kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri için belirlenen istisna, muafiyet ve teşvik hükümleri, turizm merkezleri hakkında da uygulanacak.
İstisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunlu olacaK.

Her tesis Bakanlık belgeli olacak mı?


Daha önce yetkili idare tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerini bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde Bakanlıktan turizm işletmesi belgesine geçecek.

Öte yandan kamu kurum veya kuruluşlarının misafirhaneleri, vilayetlerevi ve orduevleri için Bakanlıktan turizm belgesi alınması zorunlu olmayacak.

Konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almalarını takiben 7 gün içinde turizm işletmesi belgesi almak için Bakanlığa başvuru yapmaları ve başvuruyu takiben yapılacak denetim sonucunda varsa belirlenen eksikliklerini, tebligat tarihinden itibaren 30 gün içinde gidererek turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu olacak.

Belge iptal durumu

Turizm işletmesi belgesi iptal edilen konaklama işletmelerinin iptal kararının tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde yeniden turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu hale getirilecek. Bakanlık tarafından turizm işletmesi belgesi iptal edilen plaj işletmelerinin, iptal işleminin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde turizm işletmesi belgesi almaları zorunluluğu getirilecek.

Belirtilen süreler içinde turizm işletmesi belgesi alamayan konaklama ve plaj işletmeleri, işletmeye açılamayacak ve faaliyette bulunamayacak. Bu işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından 1 ay içinde iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek.


Bir yanıt yazın